...

Badania psychologiczne zawodów wskazanych w ustawach​ oraz badania na broń Katowice

Badania psychologiczne: na broń, dla sędziów, inspektorów transportu drogowego, strażników miejskich i gminnych, detektywów...

patrycja-kieca-psycholog

O mnie

Psycholog Tychy / Katowice - Patrycja Kieca

Witam serdecznie na mojej stronie. Nazywam się Patrycja Kieca i
jestem psychologiem uprawnionym do wykonywania badań w zakresie badania psychologiczne osób występujących o pozwolenie na broń i wymagane do wykonywania innych zawodów wskazanych w ustawach. Badania przeprowadzam w Katowicach i Tychach w
pracowniach psychologicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego. Posiadam wpis do rejestru psychologów upoważnionych prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 

Badania na broń Katowice - Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń (badania na broń) lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. nr 0, poz. 2210) badanie psychologiczne wykonuje się w przypadku ubiegania się o pozwolenia na broń. Osoba może ubiegać się o broń w celach:

Osoba może ubiegać się o broń w celach (do wykonania w naszej placówce - Badania na bron Katowice):

ochrony osobistej

łowieckich

sportowych

kolekcjonerskich

pamiątkowych

szkoleniowych

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę sprawności intelektualnej, osobowości - z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
W przypadku posiadania pozwolenia na broń badanie i wymagane orzeczenia wydawane są raz na pięć lat.
Badania odbywają się po uprzednim sprawdzeniu dowodu tożsamości osoby przystępującej do badań (dowód osobisty, paszport).

Pozwolenia na broń Katowice nie wydaje się osobom:

- Nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)

Nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

- Z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.

- Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego

- Uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

- Stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego

- Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
*przeciwko zdrowiu i życiu,
*przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 7 Ustawy o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 roku (Dz. U. z 1999, poz.549).

Badania cennik​

wydanie pozwolenia na broń
300 ZŁ

strażników gminnych/miejskich
250 zł

inspektorów transportu drogowego
250 zł

ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
250 ZŁ

ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych
250 zł

ubiegających się wydanie licencji detektywa
250 zł

kwalifikowanych pracowników ochrony
200 zł

ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika
300 zł

Zapisz się już teraz

Dogodne terminy

Miła i bezstresowa atmosfera

Bez kolejek

Badania wymagane do wykonywania innych zawodów wskazanych w ustawach Katowice

Badania psychologiczne osób ubiegających się o sprawowanie urzędu sędziego, prokuratora, asesora, komornika, kuratora sądowego obejmują wywiad bezpośredni oraz obserwację kandydata wraz z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych. Na ich podstawie psycholog określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres. Psycholog wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do sprawowania urzędu  w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej Zaświadczenie psychologiczne może być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu w terminie 12 miesięcy od daty wystawienia. Dla oceny możliwości wykorzystania zaświadczeń w innym postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu przyjmuje się datę zgłoszenia przez kandydata swojej kandydatury w tym postępowaniu.
Podstawa prawna do przeprowadzenia badań:
 
Sędzia: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2014, poz. 1293)
 
Asesor sądowy: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz. U. z 2016, poz.171)
 
Kurator sądowy: Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001, nr  98, poz. 1071). Do określenia stanu zdrowia wymaganego do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
 
Prokurator:  Ustawa Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 177). Zdolność do pełnienia obowiązków prokuratora określa się na podstawie przepisów dotyczących przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

 

Komornik i asesor komorniczy: Na podstawie Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 882) zdolność do pełnienia obowiązków komornika stwierdza się w oparciu o przepisy wydane na podstawie Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) regulujące zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
 
Badania psychologiczne obejmują w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby badanej. Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
Badanie psychologiczne wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i przeprowadza się je przed wstępnymi badaniami lekarskimi, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich okresowych, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich kontrolnych, o ile lekarz przeprowadzający takie badania uzna za wskazane przeprowadzenie badań psychologicznych oraz w przypadku użycia broni palnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego. (Dz.U. z 2002, nr 12, poz. 117)
Badanie psychologiczne przeprowadza się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika. Badanie psychologiczne obejmuje określenie sprawności intelektualnej, ocenę osobowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach, określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby badanej. Badaniu podlegają osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych oraz osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich). Badanie psychologiczne wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i przeprowadza się je przed wstępnymi badaniami lekarskimi, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich okresowych, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich kontrolnych, o ile lekarz przeprowadzający takie badania uzna za wskazane przeprowadzenie badań psychologicznych.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2010, nr 150, poz. 1012)
Badanie psychologiczne przeprowadza się w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych u osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa lub osoby posiadającej licencję detektywa.
W badaniu psychologicznym ocenie podlegają: poziom umysłowy, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych i poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011, nr 251, poz. 1511)
W badaniu psychologicznym ocenia się poziom umysłowy, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych i poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. ( Dz. U. z 2002, nr 150, poz. 1246)
Badaniu psychologicznemu podlegają osoby, które wykonują czynności polegające na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawy w miejscach ich zainstalowania, a także na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawy i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. 
Badanie psychologiczne wykonywane jest też u osoby posiadającej drugi stopień  licencji  i z tego tytułu uprawnionej do opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.
Celem badania psychologicznego jest ocena, czy osoba badana posiada zdolność psychiczną do wykonywania zadań pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia.
Badanie psychologiczne obejmuje ocenę sprawności intelektualnej, osobowości – z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez psychologa, że są one niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby ubiegającej się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego.
Badanie psychologiczne wykonywane jest zgodnie z ogólnymi zasadami badań profilaktycznych. Ponieważ dla pracowników zabezpieczenia technicznego nie zostało dotychczas wydane żadne rozporządzenie określające zakres badań profilaktycznych, lekarz medycyny pracy kieruje na badania psychologiczne na zasadach zawartych w ustawie o zawodzie lekarza, a także w aktach prawnych dotyczących podobnych grup zawodowych (np. dotyczących warunków badania psychologicznego  do licencji detektywa, licencji pracownika ochrony fizycznej, badania pracowników wynikających z art. Kodeksu pracy).
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997, nr 114, poz. 740) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013, poz. 1628).
Na stanowiska pracowników Służby Leśnej  nie zatrudnia się osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej oraz osób  wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego i  uzależnionych od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
W badaniu psychologicznym ocenia się poziom umysłowy, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. z 2003, nr 11, poz. 123)
Członkowie ochotniczej straży pożarnej, biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych podlegają bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym. 
Badanie psychologiczne  wykonywane  jest na podstawie skierowania wystawionego przez Wójta, Burmistrza, lub Prezydenta Miasta, właściwego ze względu na siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz. U. z 2009, nr 178, poz. 1380) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ( Dz. U. z 2009, nr 210, poz. 1627).

Kontakt
Badania psychologiczne na broń i wymagane dla zawodów Katowice

Badania psychologiczne Tychy

Badanie psychologiczne i badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Badanie psychologiczne i lekarskie jednego dnia.

ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
tel. 530 135 209

Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie pozwolenia na broń - Katowice i okolice - Skorzystaj z naszych usług

Pozwolenie na broń Katowice i okolice

Jeśli szukasz psychologa uprawnionego do wykonywania badań psychologicznych w zakresie pozwolenia na broń, to jesteś we właściwym miejscu. Nasza praktyka specjalizuje się w przeprowadzaniu badań psychologicznych dla osób, które chcą uzyskać pozwolenie na broń.

Co to jest badanie psychologiczne w zakresie pozwolenia na broń?

Badanie psychologiczne w zakresie pozwolenia na broń jest jednym z wymogów, które musi spełnić każda osoba, która chce uzyskać pozwolenie na broń. Celem badania jest ocena zdrowia psychicznego oraz zbadanie, czy dana osoba jest odpowiednia do posiadania broni. Badanie składa się z wywiadu oraz testów psychologicznych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jako psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie pozwolenia na broń, mamy wiedzę i doświadczenie potrzebne do przeprowadzenia dokładnego i rzetelnego badania. Nasza praktyka jest skoncentrowana na zapewnieniu klientom najwyższej jakości usług i dokładnej oceny ich zdrowia psychicznego.

Nasze podejście

W naszej pracy kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Każdy człowiek jest inny i ma swoje własne potrzeby i problemy, dlatego też nasze podejście jest zawsze spersonalizowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Nasza oferta – badania na broń Katowice i okolice

Oferujemy pełen zakres usług związanych z badaniami psychologicznymi w zakresie pozwolenia na broń, w tym:

  • Przeprowadzenie badania psychologicznego w zakresie pozwolenia na broń
  • Ocena zdrowia psychicznego
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na broń
  • Indywidualne podejście do każdego klienta
  • Skonsultowanie wyników badań

Jak skorzystać z naszych usług?

Aby skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej bądź zadzwoń, aby umówić wizytę. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić termin spotkania.

Podsumowanie

Jeśli potrzebujesz przeprowadzenia badania psychologicznego w zakresie pozwolenia na broń, skorzystaj z naszych usług. Jako psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie pozwolenia na broń, jesteśmy zaangażowani w zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług, a nasze podejście skupia się na indywidualnym podejściu do każdego klienta i dopasowaniu do jego potrzeb. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne, a nasza praca ma na celu pomóc naszym klientom w uzyskaniu pozwolenia na broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Nasza praktyka działa zgodnie z etyką zawodową, co oznacza, że wszystkie informacje, jakie otrzymujemy od naszych klientów, są poufne i chronione. Zdajemy sobie sprawę, że badanie psychologiczne w zakresie pozwolenia na broń jest dla wielu osób stresujące i dlatego staramy się zapewnić naszym klientom komfortową i bezpieczną przestrzeń, w której mogą rozmawiać o swoich problemach.

Posiadam duże doświadczenie i kwalifikację, będąc uprawniona do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie pozwolenia na broń. Posiadam nie tylko odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, ale także empatię i zrozumienie dla naszych klientów.

W naszej pracy wykorzystuje różnorodne narzędzia, aby zapewnić dokładną i rzetelną ocenę zdrowia psychicznego naszych klientów. Współpracuje z nimi, aby zrozumieć ich potrzeby i problemy oraz pomóc im w uzyskaniu pozwolenia na broń.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz więcej informacji na temat naszej praktyki, usług i podejścia do naszych klientów. Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli masz jakieś pytania lub chcesz umówić się na wizytę. Jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci uzyskać pozwolenie na broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.